Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

9790 19a6 300
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawerterowska werterowska

February 14 2017

6175 ec72 300
Reposted frommaking-love making-love viakarolski karolski

July 09 2015

4185 726e 300
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viavoty voty

Dean running his fingers through his hair

Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viakarolski karolski

July 06 2015

6452 095b 300
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerterowska werterowska
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawerterowska werterowska

louisisana:

the little tongue flick

the smirk

the clenched jaw

the hooded eyes

this gif is sex.

Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viawerterowska werterowska
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viawerterowska werterowska

June 26 2015

7179 1608 300
Reposted fromlouse louse viapessimist-life pessimist-life
1915 fa24 300
Reposted fromadamkrk adamkrk viahogwarts hogwarts
6148 6aaf 300
Reposted fromink ink viakarolski karolski

June 24 2015

-You travel a lot?

-Yeah.

-Traveling makes you lonely?

-I'm alone, I am not lonely

— Heat, 1995
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
4813 29ae 300
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerterowska werterowska
Reposted fromcelebs celebs viahungergames hungergames
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viawerterowska werterowska

June 23 2015

"Mężczyźni dzielą się na tych, którzy wykorzystują okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl